II SA/Rz 617/09 – Wyrok WSA w Rzeszowie


Sygnatura:
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-07-30
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Jolanta Ewa Wojtyna
Magdalena Józefczyk. /przewodniczący/
Małgorzata Wolska /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Magdalena Józefczyk Sędziowie WSA Jolanta Ew Wojtyna NSA Małgorzata Wolska /spr./ Protokolant Anna Zięba po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi Firmy Handlowo-Usługowej T. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] czerwca 2009 r., nr […] w przedmiocie zawieszeni postępowania administracyjnego -skargę oddala-

Uzasadnienie wyroku