II SA/Rz 798/09 – Wyrok WSA w Rzeszowie


Sygnatura:
6324 Rodzina   zastępcza,  pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Jolanta Ewa Wojtyna /sprawozdawca/
Magdalena Józefczyk. /przewodniczący/
Małgorzata Wolska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Magdalena Józefczyk Sędziowie WSA Jolanta Ew Wojtyna /spr./ NSA Małgorzata Wolska Protokolant Anna Zięba po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi R. i Z.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […] z dnia […] sierpnia 2009 r., nr […] w przedmiocie pomocy dla rodziny zastępczej -skargę oddala-

Uzasadnienie wyroku