II SA/Bk 437/09 – Postanowienie WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-07-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Anna Sobolewska-Nazarczyk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Anna Sobolewska – Nazarczyk (spr.), po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. N. na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia […] maja 2009 r. nr […] w przedmiocie nakazu likwidacji przez zasypanie oczka p o s t a n a w i a: odrzucić skargę
Uzasadnienie: P. N. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Białymstoku skargę na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia […] maja 2009 r. nr […]
w przedmiocie nakazu likwidacji przez zasypanie oczka.
Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału tut. Sądu z dnia 7 lipca 2009 r. zobowiązano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 złotych w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis ww. zarządzenia skarżący otrzymał w dniu 13 lipca 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru – k. 13).
W dniu 21 lipca 2009 r. do akt sprawy wpłynął wniosek pełnomocnika skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych. Wobec nie uzupełnienia przez pełnomocnika skarżącego braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów, referendarz sądowy zarządzeniem
z dnia 8 października 2009 r. pozostawił ten wniosek bez rozpoznania.
Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 października 2009 r. ponownie wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 złotych, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.
Odpis tego zarządzenia pełnomocnik skarżącego otrzymała w dniu 26 października 2009 r. (k. 41). W wyznaczonym terminie nie uiściła jednak żądanego wpisu sądowego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, cytowanej dalej p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.
W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik skarżącego pomimo prawidłowego wezwania, z jednoczesnym pouczeniem o skutkach, nie uiściła wymaganego wpisu.
Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku