II SA/Wa 1759/08 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Sygn. powiązane: I OZ 592/09
Skarżony organ:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Data:
2008-12-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Zwolniono od kosztów sądowych
Sędziowie:
Iwona Maciejuk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, – Iwona Maciejuk po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia […] października 2008 r. nr […] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych postanawia – zwolnić A. G. od kosztów sądowych –
Uzasadnienie: A. G. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję dotyczącą udostępnienia danych osobowych. Wnioskodawca, jako uczestnik postępowania, ma w niniejszej sprawie obowiązek uiszczania kosztów sądowych.
Na podstawie informacji przedstawionych w urzędowym formularzu wniosku
o przyznanie prawa pomocy oraz danych zawartych w kserokopiach nadesłanych dokumentów i rachunków ustalono, co następuje.
Wnioskodawca we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje z żoną. Małżonkowie są emerytami, a łączny dochód w tym gospodarstwie wynosi 1932,48 zł netto miesięcznie. Z emerytury wnioskodawcy dokonywane jest – w ramach prowadzonej egzekucji – potrącenie, w związku z czym łączny dochód netto będący
w dyspozycji rodziny wynosi 1597,19 zł.
Na stałe miesięczne wydatki składają się: opłata mieszkaniowa – 248,44 zł; opłata za telefon – 25 zł; za telewizję kablową – 72,80 zł; za energię elektryczną – ok. 47 zł (ustalono na podstawie rozliczenia za okres od 18.08.2009 r. do 02.12.2009 r.);
za gaz – 55,50 zł; ubezpieczenie wnioskodawcy i żony – 66 zł. Opłata za leki strony
i żony – około 220 zł miesięcznie. Majątek stanowi mieszkanie o powierzchni 52 m2. Żadnego innego majątku, w tym oszczędności, strona nie posiada.
Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a. przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym – obejmującym między innymi tylko zwolnienie od opłat sądowych
i wydatków (art. 245 § 3 P.p.s.a.) – następuje wówczas, gdy osoba
ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
Wnioskodawca wykazał, że spełnia przesłankę warunkującą przyznanie prawa pomocy w żądanym zakresie. Dochód we wspólnym gospodarstwie wynosi wprawdzie 1597,19 zł netto, jednakże stałe miesięczne wydatki stanowią połowę tej kwoty. Dwuosobowa rodzina dysponuje w miesiącu kwotą 798,60 zł. Uwzględniając konieczność ponoszenia wydatków na codzienne utrzymanie stwierdzić należy, że strona wykazała, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
Z tego względu, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 254 § 1 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Uzasadnienie wyroku