II SA/Wa 1378/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6192 Funkcjonariusze Policji
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Komendant Policji
Data:
2009-08-25
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Sędziowie:
Ewa Pisula-Dąbrowska
Janusz Walawski /przewodniczący sprawozdawca/
Sławomir Antoniuk

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA – Janusz Walawski (spr.), Sędziowie WSA – Ewa Pisula-Dąbrowska, – Sławomir Antoniuk, Protokolant – Marek Kozłowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi R. B. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji z dnia […] czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie ustalenia wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat 1. uchyla zaskarżony rozkaz personalny i utrzymany nim w mocy rozkaz personalny organu pierwszej instancji, 2. określa, że zaskarżony rozkaz personalny nie podlega wykonaniu w całości, 3. zasądza od Komendanta Głównego Policji na rzecz R. B. kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści) tytułem zwrotu kosztów postępowania

Uzasadnienie wyroku