II SA/Kr 1507/09 – Wyrok WSA w Krakowie


Sygnatura:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-10-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżoną decyzję
Sędziowie:
Izabela Dobosz /przewodniczący/
Kazimierz Bandarzewski /sprawozdawca/
Krystyna Daniel

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Izabela Dobosz Sędziowie : WSA Kazimierz Bandarzewski (spr.) WSA Krystyna Daniel Protokolant : Małgorzata Piwowar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej [….] w K. na decyzję Wojewody [….] z dnia 28 lipca 2009 r. nr [….] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania; I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Wojewody [….] na rzecz strony skarżącej Spółdzielni Mieszkaniowej [….] w K. kwotę 457 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie wyroku