I SA/Gd 164/09 – Wyrok WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Sygn. powiązane: II FZ 365/09
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-02-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Bogusław Woźniak
Irena Wesołowska
Małgorzata Gorzeń /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Irena Wesołowska,, Sędzia WSA Bogusław Woźniak, Protokolant Sekretarz Sądowy Beata Jarecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi G.R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 15 grudnia 2008 r. nr […] w przedmiocie podatku dochodowy od osób fizycznych za 2001 rok 1. oddala skargę; 2. przyznaje adwokatowi M.K. od Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego tytułem nieopłaconej pomocy prawnej wynagrodzenie wraz z 22% podatkiem VAT, w łącznej kwocie 8754( osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) złote.

Uzasadnienie wyroku