II SA/Sz 722/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-06-15
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Maria Mysiak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Maria Mysiak po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r., Nr […] w przedmiocie warunkach zabudowy p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: K. B. pismem z dnia […] r. wniosła (za pośrednictwem organu) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w […] skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […] z dnia
[…] r., Nr SKO.[…] , w przedmiocie warunków zabudowy.
Skarżąca pismem Sądu z dnia […] r. została wezwana
do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 złotych, należnego od złożonej skargi
z pouczeniem, że nie uiszczenie wpisu w terminie 7-dniowym spowoduje odrzucenie skargi.
W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżąca wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.
Postanowieniem z dnia […] r., doręczonym w dniu
[…] r., Sąd, w osobie referendarza sądowego, odmówił skarżącej przyznania prawa pomocy.
Sąd pismem z dnia […] r. ponownie wezwał skarżącą
do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 złotych, z pouczeniem, że nie uiszczenie wpisu w terminie 7-dniowym spowoduje odrzucenie skargi.
Wezwanie zostało skarżącej doręczone w dniu […] r., jednakże
w zakreślonym terminie, ani dotychczas skarżąca wpisu nie uiściła.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.
Z tych przyczyn Sąd, na podstawie powołanych wyżej przepisów, skargę odrzucił.

Uzasadnienie wyroku