VII SA/Wa 1007/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-06-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Bożena Więch-Baranowska
Izabela Ostrowska /sprawozdawca/
Małgorzata Miron /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Miron, , Sędzia WSA Izabela Ostrowska (spr.), Sędzia WSA Bożena Więch-Baranowska, Protokolant Piotr Bibrowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skarg H. i S. N., D. i M. S., W. D., T. G. oraz M. i R. K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] kwietnia 2009 r. znak […] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji skargi oddala

Uzasadnienie wyroku