I SA/Po 741/09 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Jerzy Małecki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Małecki po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] Nr […] w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku rolnym należnym z tytułu III i IV raty za 2008r. oraz odmowy umorzenia zaległości podatkowej w tym podatku z tytułu I i II raty 2008r. postanawia odrzucić skargę /-/ J.Małecki
Uzasadnienie: Przewodniczący Wydziału I zarządzeniem z dnia 4 listopada 2009r. wezwał skarżącego J. K. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję SKO z dnia […] Nr […] w kwocie […] zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu wezwania do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.
Powyższe zarządzenie dotyczące uiszczenia wpisu sądowego doręczono skarżącemu w dniu 10 listopada 2009r. i mimo upływu terminu, wpis nie został uiszczony (k.32 akt sądowych).
Dlatego na podstawie art.58 §1 pkt 3 w związku z art.220 §1 i §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w postanowieniu.
/-/ J.Małecki

Uzasadnienie wyroku