III SA/Po 249/09 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6550
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2009-04-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Odmówiono adwokatowi przyznania wynagrodzenia
Sędziowie:
Sebastian Michalski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Sebastian Michalski – referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009r. wniosku o przyznanie wynagrodzenia adwokatowi na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi K. Z. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia […] Nr […] w przedmiocie wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego; postanawia odmówić przyznania wynagrodzenia. /-/ S. Michalski
Uzasadnienie: Na mocy postanowienia referendarza sądowego o przyznaniu prawa pomocy K. Z. (k. 20-22) adwokat M. H-K. została wyznaczona na pełnomocnika Skarżącego w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora […] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w […] w przedmiocie wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego.
Sąd przyznał pełnomocnikowi wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zakresie czynności podejmowanych w pierwszej instancji (k.76-77 akt sądowych).
W odpowiedzi na żądanie Skarżącego dotyczące wniesienia skargi kasacyjnej pełnomocnik sporządziła opinię o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej i wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu o ustalenie i zasądzenie wynagrodzenia za pomoc prawna udzieloną z urzędu (k. 86-88 akt sądowych).
Zgodnie z art. 250 ustawy 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej p.p.s.a.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.
Stosownie do §20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 ze zm.) pełnomocnik skarżącej powinien złożyć Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części.
Wniosek pochodzący od adwokat M. H-K. nie zawiera przedmiotowego oświadczenia.
Wyjaśnić wiec należy, że brak oświadczenia w przedstawionym brzmieniu nie stanowi uchybienia formalnego, które można uzupełnić na wezwanie Sądu w trybie art. 49 p.p.s.a., gdyż nie jest pismem w rozumieniu art. 45-48 p.p.s.a. Oświadczenie, że opłaty z tytułu udzielenia pomocy prawnej nie zostały wypłacone w całości lub w części, jest nieodzownym elementem uzasadnienia wniosku o przyznanie kosztów, stanowiącym przesłankę do przyjęcia, że praca pełnomocnika nie została wynagrodzona. Brak takiego oświadczenia wywołuje skutki materialnoprawne, polegające na utracie prawa do wynagrodzenia (postanowienie NSA z dnia 18 czerwca 2008 roku, sygn. akt. I OZ 390/08, Lex nr 493827).
Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 258 §1 i §2 pkt 8 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.
/-/ S. Michalski

Uzasadnienie wyroku