II GSK 257/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6037 Transport drogowy i przewozy
Sygn. powiązane: VI SA/Wa 1228/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Komendant Policji
Data:
2009-03-26
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
Sędziowie:
Jan Bała /sprawozdawca/
Janusz Drachal /przewodniczący/
Magdalena Bosakirska

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Drachal Sędzia NSA Jan Bała (spr.) Sędzia del. WSA Magdalena Bosakirska Protokolant Paweł Gorajewski po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej H. […] U. "M." Spółki z o.o. w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 13 listopada 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 1228/08 w sprawie ze skargi H. […] U. "M." Spółki z o.o. w Z. na decyzję Komendanta […] Policji z dnia […] stycznia 2008 r. nr […] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Uzasadnienie wyroku