I SA/Bk 475/09 – Postanowienie WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie.
Sędziowie:
Jacek Pruszyński /przewodniczący/
Urszula Barbara Rymarska /sprawozdawca/
Piotr Pietrasz

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jacek Pruszyński, Sędziowie sędzia WSA Piotr Pietrasz, sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska (spr.), Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi T. P. S.A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia […] lipca 2009 r., nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 rok p o s t a n a w i a zawiesić postępowaniem sądowe w sprawie.
Uzasadnienie: Decyzją z […] lipca 2009 r. znak […] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy B. znak […], określającą T. P. S.A. (dalej także jako: "Skarżąca"), zobowiązanie w podatku od nieruchomości na 2008 r.
Na powyższą decyzję Skarżąca złożyła do Tut. Sądu skargę zarzucając jej naruszenie przepisów prawa procesowego tj.:, art.21 §2 i §3, art.81 oraz art.122, art.180, art.187 §1, oraz art.191, art.210 §4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz.60 ze zm., dalej jako: O.p.) oraz przepisów prawa materialnego tj.: art.2 ust.1 pkt 3 oraz art.1a ust.1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz.84 ze zm., dalej jako: u.p.o.l.).
Odpowiadając na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. wniosło o jej oddalenie uznając podniesione w skardze zarzuty procesowe za niezasadne oraz podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w zakresie naruszenia prawa materialnego.
W piśmie procesowym z 23 listopada 2009 r. pełnomocnik Skarżącej złożył wniosek o zawieszenie z urzędu postępowania sądowego, w związku z skargą konstytucyjną Polskich Sieci Energetycznych S.A. (SK 21/07) oraz wystąpieniem składu orzekającego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. I SA/Gl 110/09, z pytaniem prawnym dotyczącym zgodności przepisów art.1a ust.1 pkt 2 w związku z art.2 ust.1 pkt 3 u.p.o.l. z art.217 w związku z art.84 i art.2 Konstytucji RP (P 33/09) z uwagi na to, że wspomniane przepisy u.p.o.l. nie posiadają cech jednoznaczności i określoności tym samym nie pozwalają na sprecyzowanie obowiązku podatkowego w sposób prawidłowy.
Z uwagi na oparcie zaskarżonego rozstrzygnięcia sprawie na przepisach art.2 ust.1 pkt 3 w związku z art.1a ust.1 pkt 2 u.p.o.l., rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. P 33/09, jest niezbędne do sformułowania przez Sąd wypowiedzi o tym, czy zaskarżona decyzja, jest zgodna z prawem, będzie, więc miało wpływ na wynik sprawy rozpoznawanej przez Tut. Sąd (kwestia wstępna).
Mając na uwadze powyższe Sąd zawiesił postępowanie sądowe w sprawie na podstawie art. 125 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Uzasadnienie wyroku