I SA/Bk 493/09 – Wyrok WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-10-29
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżone postanowienie
Sędziowie:
Jacek Pruszyński /przewodniczący/
Piotr Pietrasz /sprawozdawca/
Urszula Barbara Rymarska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jacek Pruszyński, Sędziowie sędzia WSA Piotr Pietrasz (spr.), sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska, Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi Z. M. "C." […] Spółka Jawna w S. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia […] sierpnia 2009 r. nr […] w przedmiocie kary porządkowej za odmowę okazania ksiąg podatkowych i dokumentów źródłowych 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, 3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w B. na rzecz strony skarżącej kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie wyroku