II SA/Kr 1414/09 – Wyrok WSA w Krakowie


Sygnatura:
6136 Ochrona przyrody
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-16
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą decyzję I instancji
Sędziowie:
Izabela Dobosz /przewodniczący/
Kazimierz Bandarzewski /sprawozdawca/
Krystyna Daniel

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Izabela Dobosz Sędziowie : WSA Kazimierz Bandarzewski (spr.) WSA Krystyna Daniel Protokolant : Małgorzata Piwowar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi Mleczarskiej Spółdzielni Pracy "[….] " w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 30 czerwca 2009 r. nr [….] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za usunięcie drzew; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie może być wykonywana; III. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. na rzecz strony skarżącej Mleczarskiej Spółdzielni Pracy "[….] " w K. kwotę [….] zł ( dwa tysiące dwieście czterdzieści ) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie wyroku