I SA/Po 804/09 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-09-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie w przedmiocie wniosku
Sędziowie:
Jerzy Małecki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Małecki po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku T. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi B. J. i T. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia […] Nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie z wniosku o przyznanie prawa pomocy. /-/ J. Małecki
Uzasadnienie: Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 22 października 2009r., sygn. akt I SA/Po 804/09 oddalił skargę T. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej.
Skarżący, reprezentowany przez radcę prawnego I. Ł., pismem z dnia 7 grudnia 2009r. wniósł od w.w wyroku skargę kasacyjną. Jednocześnie złożył sporządzony w dniu 14 grudnia 2009r. na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.
Z akt sprawy wynika, że referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 16 stycznia 2009r. zwolnił T. K. od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia […]. Skarżący nie złożył na to postanowienie sprzeciwu, również prawo pomocy nie zostało cofnięte przez Sąd.
Zgodnie z art. 239 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (D.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona, której przyznane zostało prawo pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa.
W tych okolicznościach wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych jest bezprzedmiotowy.
Wobec powyższego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w związku z art. 16 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd postanowił jak sentencji.
/-/ J.Małecki

Uzasadnienie wyroku