II OSK 1613/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Sygn. powiązane: IV SA/Wa 1530/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Infrastruktury
Data:
2009-09-24
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sędziowie:
Alicja Plucińska-Filipowicz /przewodniczący/
Arkadiusz Despot-Mładanowicz /sprawozdawca/
Wiesław Kisiel

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Alicja Plucińska-Filipowicz Sędziowie: Sędzia NSA Wiesław Kisiel Sędzia WSA del. Arkadiusz Despot-Mładanowicz /spr./ Protokolant: Agnieszka Majewska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej J. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 1530/08 w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia […] czerwca 2008 r. nr […] w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania, 2. zasądza od Ministra Infrastruktury na rzecz J. W. kwotę 387 (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku