II SA/Sz 1089/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6136 Ochrona przyrody
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżoną decyzję
Sędziowie:
Arkadiusz Windak /sprawozdawca/
Iwona Tomaszewska
Katarzyna Grzegorczyk-Meder /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder, Sędziowie Sędzia NSA Iwona Tomaszewska,, Sędzia WSA Arkadiusz Windak (spr.), Protokolant Aneta Kukla, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi Gminy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. nr […] w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku, III. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz Gminy kwotę […] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie wyroku