II SA/Sz 1206/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6071 Trwały zarząd nieruchomościami
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-27
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Stwierdzono nieważność zaskarżonego postanowienia
Sędziowie:
Arkadiusz Windak
Iwona Tomaszewska /sprawozdawca/
Katarzyna Grzegorczyk-Meder /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder, Sędziowie Sędzia NSA Iwona Tomaszewska (spr.),, Sędzia WSA Arkadiusz Windak, Protokolant Aneta Kukla, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi Uniwersytetu na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. nr […] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia, II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu, III. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz Uniwersytetu kwotę […] zł otych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie wyroku