II SA/Wa 1018/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6191 Żołnierze zawodowi
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Obrony Narodowej
Data:
2009-07-03
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono odwołanie od zarządzenia w przedmiocie sprostowania protokołu rozprawy
Sędziowie:
Ewa Grochowska-Jung /przewodniczący/
Ewa Pisula-Dąbrowska /sprawozdawca/
Przemysław Szustakiewicz

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Grochowska – Jung Sędzia WSA Ewa Pisula – Dąbrowska Sędzia WSA Przemysław Szustakiewicz po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym odwołania A. K. od zarządzenia Przewodniczącego z dnia 26 listopada 2009 r. sygn. akt II SA/Wa 1018/09 o odmowie sprostowania protokołu z rozprawy z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia […] kwietnia 2009 r. nr […] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanawia, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), oddalić odwołanie.

Uzasadnienie wyroku