I SA/Wr 1406/09 – Wyrok WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-08-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Oddalono skargę
Sędziowie:
Dagmara Dominik /sprawozdawca/
Henryka Łysikowska /przewodniczący/
Tomasz Świetlikowski

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryka Łysikowska, Sędziowie Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski, Sędzia WSA Dagmara Dominik (sprawozdawca), Protokolant Agnieszka Wróblewska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. przy udziale — sprawy ze skargi A. R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego I. oddala skargę. II zasądza zwrot od Skarbu Państwa nadpłaconego wpisu sądowego w wysokości 100 (słownie: sto) zł – Kasa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Uzasadnienie wyroku