II SA/Sz 908/08 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane: II OZ 489/09
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2008-11-13
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Maria Mysiak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Maria Mysiak po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej T. i M. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. z dnia 15 października 2009 r. sygn. akt II SA/Sz 908/08 w sprawie ze skargi T. i M. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z dnia […] r., Nr […] w przedmiocie nakazania doprowadzenia obiektu budowlanego do odpowiedniego stanu technicznego p o s t a n a w i a: odrzucić skargę kasacyjną.
Uzasadnienie: Wyrokiem z dnia […] r. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w […] oddalił skargę T. i M. M. wniesioną do Sądu na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w […] z dnia […] r., Nr […]
w przedmiocie nakazania doprowadzenia obiektu budowlanego do odpowiedniego stanu technicznego.
Rzeczony wyrok został ogłoszony w dniu […] r., po zamknięciu rozprawy, o której skarżący zostali prawidłowo powiadomieni w dniu
[…] r. (zwrotne potwierdzenia odbioru K- 183,184). Skarżący na rozprawę się nie stawili, ani też nie wnieśli o sporządzenie uzasadnienia wyroku
i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.
W dniu […] r. skarżący, za pośrednictwem tut. Sądu, wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie sporządzoną osobiście skargę kasacyjną od ww. wyroku.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:
Wniesiona w dniu […] r. skarga kasacyjna sporządzona przez skarżącą jest niedopuszczalna.
Zgodnie bowiem z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – zwana dalej P.p.s.a) skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.
Nadto skarga kasacyjna dopuszczalna jest, jeżeli przed jej wniesieniem strona zwróci się do Sądu o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem – art. 177 § 1 P.p.s.a.
W tych okolicznościach skarga kasacyjna od wyroku tutejszego Sądu jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 P.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku