II SA/Sz 1321/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6140 Nadanie stopnia i tytułu naukowego oraz potwierdzenie równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii
Data:
2009-12-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Marzena Iwankiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. T. na pismo Rektora A. z dnia […] r. Nr […] w przedmiocie postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie postanawia odrzucić skargę
Uzasadnienie: Pismem z dnia […] Rektor Akademii Medycznej w […] odpowiadając na pismo P.T. z dnia […] r. w sprawie dopuszczenia do rozmów kwalifikacyjnych na studia doktoranckie (Wydziału Lekarskiego i Lekarsko – Stomatologicznego) w Pomorskiej Akademii Medycznej w […] w ramach rekrutacji na rok akademicki […] poinformował, iż termin składania dokumentów na pierwszy termin rekrutacji na obu wydziałach upłynął dnia […] r. oraz wyjaśnił zasady stosowania przepisów prawa w ramach trybu rekrutacji na studia.
W dniu […]r. P.T. złożył, za pośrednictwem Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w […] skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na "decyzję zawartą w piśmie nr […]".
W uzasadnieniu skarżący podniósł, że przepisy uczelniane nie mogą być sprzeczne z nadrzędnymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Wobec tego, zdaniem skarżącego, jego argumentacja zawarta w piśmie z dnia […] r. jest w pełni uzasadniona.
W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie względnie o jej oddalenie podnosząc, iż zaskarżone pismo Rektora stanowiące odpowiedź na pismo P.T. nie mieści się w kategorii spraw objętych kontrolą sądów administracyjnych wskazanych w art. 3 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:
W myśl art. 1 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, która sprawowana jest pod względem zgodności
z prawem. Zakres kognicji sądów administracyjnych został doprecyzowany przepisem art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej w dalszej części "p.p.s.a.", stosownie do którego, kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:
1) decyzje administracyjne;
2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;
3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;
4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;
4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;
5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;
6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;
7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;
8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.
Powołany przepis wyznacza zatem zakres, w jakim sądy administracyjne mogą wykonywać funkcje kontrolne wobec administracji publicznej.
W przedmiotowej sprawie P.T. wniósł skargę na pismo Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w […] z dnia […] stanowiące odpowiedź na pismo skarżącego z dnia […] r. w przedmiocie postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie.
Zaskarżone pismo nie ma charakteru władczego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej, gdyż stanowi jedynie wyjaśnienie Rektora, iż termin składania dokumentów na pierwszy termin rekrutacji na obu wydziałach upłynął dnia […] r. oraz zasady postępowania w przypadku rekrutacji, w sytuacji nie uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie.
Pismo informujące nie mieści się w katalogu aktów wymienionych w art. 3 § 2 ustawy p.p.s.a. podlegających kontroli sądów administracyjnych, gdyż nie jest ani decyzją administracyjną, ani postanowieniem w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), jak również nie jest aktem lub czynnością z zakresu administracji publicznej. Ponadto nie konkretyzuje żadnego stosunku administracyjnoprawnego i w żaden sposób nie rozstrzyga o prawach czy obowiązkach strony. Wobec tego skarga na pismo Rektora jest niedopuszczalna.
W myśl art. 58 § 1 pkt 6 ustawy p.p.s.a. , sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1-5 przedmiotowego przepisu wniesienie skargi jest niedopuszczalne.
Wobec powyższego należało, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i art. 58 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzec jak w postanowieniu.

Uzasadnienie wyroku