II SA/Sz 1330/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-12-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Maria Mysiak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 16 grudnia 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Maria Mysiak po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. Ł. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r., Nr […] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Pismem z dnia […] r. I.Ł. wniosła, za pośrednictwem organu, skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […] z dnia […] r., Nr […] , utrzymującą w mocy postanowienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie […] z dnia […] r., nr[…] , w przedmiocie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy.
Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w przesłanych Sądowi aktach administracyjnych wynika, że postanowienie organu odwoławczego z dnia […] r., zawierające prawidłowe pouczenie o trybie
i terminie zaskarżenia do sądu administracyjnego, zostało doręczone skarżącej
w dniu […] r.
Natomiast ze stempla pocztowego na kopercie wynika, że Irena Łyczko nadała skargę w Urzędzie Pocztowym w […] […] w dniu
[…] r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny z w a ż y ł, co następuje:
W myśl art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.
W przedmiotowej sprawie 30 dniowy termin do wniesienia skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […]
z dnia […] r. upłynął w dniu […] r. (poniedziałek). Natomiast skarga została nadana w urzędzie pocztowym w dniu[…] ., a więc po terminie.
W tym stanie rzeczy skargę należało odrzucić na podstawie
art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jako wniesioną po upływie terminu.

Uzasadnienie wyroku