II SA/Sz 1346/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6331 Zasiłek dla bezrobotnych
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-12-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Marzena Iwankiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. M. na decyzję Wojewody z dnia […] r. Nr […] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych postanawia odrzucić skargę
Uzasadnienie: Decyzją z dnia […] rozpatrując odwołanie R.M, Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Miasta […] z dnia […] o uznaniu R.M. zam. w […] przy ul. […] za osobę bezrobotną z dniem […] r. oraz o odmowie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Jak wynika z akt administracyjnych sprawy powyższa decyzja, zawierająca prawidłowe pouczenie o trybie i terminie jej zaskarżenia do sądu administracyjnego została osobiście doręczona R.M. w dniu […] r., co wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru (k. […] akt administracyjnych)
W dniu […] r. (data stempla pocztowego) R.M. złożył, za pośrednictwem organu, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na opisaną powyższej decyzję Wojewody z dnia […] r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej ustawą "p.p.s.a.", skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu (art. 83 § 3 ustawy p.p.s.a.). Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 83 § 2 ustawy).
W niniejszej sprawie zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu
w dniu […] r. wobec tego trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi do Sądu upływał w dniu […] r., gdyż ostatni dzień terminu przypadł na sobotę ([…] r.). Przedmiotowa skarga została złożona przez R.M. w urzędzie pocztowym w dniu […]r., czyli z uchybieniem zakreślonego, ustawowego terminu.
Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Zgodnie z treścią art. 58 § 3 Sąd odrzuca skargę postanowieniem, które może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.
W tym stanie rzeczy należało, na podstawie art. 58 § 1 pkt
2 w zw. z art. 58 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzec jak w postanowieniu.

Uzasadnienie wyroku