II SA/Wa 914/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6191 Żołnierze zawodowi
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Minister Obrony Narodowej
Data:
2009-06-18
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie
Sędziowie:
Janusz Walawski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Janusz Walawski po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia […] kwietnia 2009 r. nr […] w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy postanawia zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
W dniu 15 maja 2009 r. (data stempla pocztowego na kopercie) J. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia […] kwietnia 2009 r. nr […].
Pismem z dnia 22 czerwca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przesłał skarżącemu odpis odpowiedzi na skargę Ministra Obrony Narodowej wraz z pouczeniem o przysługujących mu uprawnieniach w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Przesyłka pomimo dwukrotnego awizowania nie została podjęta przez skarżącego w terminie, w związku z czym Sąd ponownie, w dniu 23 lipca 2009 r. przesłał skarżącemu odpis odpowiedzi na skargę wraz z pouczeniem o przysługujących mu uprawnieniach przed sądem administracyjnym. Pismo to, dwukrotnie awizowane, zostało zwrócone do Sądu z adnotacją "zwrot, nie podjęto w terminie".
W związku z powyższym Sąd zwrócił się do pełnomocnika organu o udzielenie informacji, czy jest mu znany aktualny adres skarżącego.
Pełnomocnik organu w piśmie z dnia 7 grudnia 2009 r. wyjaśnił, że wojskowe organy kadrowe nie dysponują innym, niż wskazany w piśmie Sądu, adresem J. P.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:
Stosownie do art. 70 § 1 powołanej ustawy strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić Sąd o każdej zmianie swojego zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest Sądowi znany. O powyższym obowiązku i skutkach jego niedopełnienia Sąd powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręczeniu (art. 70 § 2).
Skarżący nie odebrał przesyłki, która zawierała pouczenie o konieczności zawiadomienia Sądu o każdej zmianie zamieszkania lub adresu do doręczeń oraz o skutkach niedopełnienia przedmiotowego obowiązku.
Wobec powyższego Sąd stwierdza, iż skierowane do skarżącego pismo nie może zostać uznane za skutecznie doręczone, a tym samym nie można sprawie nadać dalszego biegu.
Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku