II SA/Sz 911/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Przywrócenie terminu
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-08-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu
Sędziowie:
Maria Mysiak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Maria Mysiak po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. N. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Wojewody z dnia […] r. Nr […] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek
Uzasadnienie: L. N. wniósł skargę na decyzję Wojewody […]
z dnia […] r., Nr […] , utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą M. F. pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic […] w […] na terenie działek nr […] .
Pismem Sądu z dnia […] r. (doręczonym w dniu […] r.) strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie […] zł., z pouczeniem, że nie uiszczenie wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi. Termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem […] r.
W dniu […] r. skarżący wniósł o zwolnienie z opłaty wpisu sądowego. Wniosek ten zarządzeniem referendarza sądowego z dnia […] r. pozostawiony został bez rozpoznania.
W dniu […] r. skarżący uiścił wpis od skargi.
Postanowieniem z dnia […] r. Sąd odrzucił skargę uzasadniając, iż uiszczenie wpisu od skargi, wobec spóźnionego wniosku o prawo pomocy, nastąpiło po terminie.
W dniu […] r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, jednakże z uwagi na fakt, iż skarga została wniesiona w terminie, zaś odrzucona z uwagi na wpis uiszczony po terminie Sąd potraktował ten wniosek jako wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia opłaty sądowej od skargi.
We wniosku skarżący podał, iż termin do uiszczenia wpisu sądowego rozpoczął swój bieg w okresie wakacyjno-urlopowym. W okresie tym skarżący nie był obecny, ani nikt z pozostałych domowników. W dniu […] r. ojciec skarżącego S. N. będąc w […] nieopatrznie odebrał korespondencję z Sądu, pozostawiając ją bez otwarcia w skrzynce pocztowej. Skarżący oświadczył, iż korespondencję sądową odebrał po powrocie z wczasów
w dniu […] r. i tego samego dnia został wysłany do Sądu wniosek
o zwolnienie skarżącego od kosztów sądowych. Skarżący podkreślił, iż spóźnił się
z wnioskiem tylko o jeden dzień.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie z w a ż y ł co następuje:
Jak wynika z akt sprawy odpis zarządzenia o wezwaniu skarżącego do uiszczenia wpisu w wysokości […] zł wraz z pouczeniem, iz nieuiszczenie wpisu
w terminie 7 dni, spowoduje odrzucenie skargi został odebrany przez ojca skarżącego S. N. w dniu […] r. Na zwrotnym poświadczeniu odbioru korespondencji (karta 12 akt) widnieje zapis, iż przesyłkę doręczono osobie uprawnionej do odbioru oraz odręczna adnotacja "pełnomocnictwo 410". Tak więc doręczenie nastąpiło do rąk osoby umocowanej do odbioru korespondencji, co w świetle prawa jest tożsame z doręczeniem przesyłki adresatowi ze wszystkimi skutkami tego doręczenia. Wobec skutecznego doręczenia wezwania o wpis sądowy skarżący był zobowiązany uiścić w terminie 7 dni, licząc od dnia
[…] r., wpis sądowy lub w tym nieprzekraczalnym terminie złożyć wniosek o przyznanie prawa pomocy przynajmniej w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Termin ten upłynął stronie bezskutecznie w dniu […] r. Dopiero w dniu następnym skarżący wniósł o zwolnienie go od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej. W przypadku złożenia przez stronę skarżącą wniosku o przyznanie prawa pomocy w terminie określonym przez Sąd w wezwaniu do uiszczenia wpisu, termin do uiszczenia wpisu sądowego ulega przerwaniu. Jednakże w przypadku złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy po upływie terminu określonego w wezwaniu, a taka sytuacja ma miejsce w rozpatrywanej sprawie, czynność ta jest bezskuteczna. W konsekwencji nastąpiło uchybienie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, co skutkuje odrzuceniem skargi, chyba że Sąd przywróci ten termin na wniosek strony.
Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)
– zwana dalej p.p.s.a. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności
w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.
W myśl art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2). Równocześnie
z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (§ 4).
Przywrócenie terminu może zatem nastąpić, jeżeli spełnione zostały łącznie trzy przesłanki :
1) wniosek o przywrócenie terminu został złożony w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi,
2) zainteresowany uprawdopodobnił, że uchybił terminowi bez swojej winy
3) dopełniona została czynność, dla której określony był termin.
Brak choćby jednej z tych przesłanek uniemożliwia przywrócenie terminu.
Analizując akta sprawy oraz treść wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu Sąd stwierdził, iż w niniejszej sprawie nie została spełniona przesłanka, o której mowa wyżej w pkt 1.
Przyjmując, pomimo że doręczenie odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego zostało doręczone pełnomocnikowi do doręczeń, iż skarżący faktycznie zapoznał się z treścią tego zarządzenia z dniem […] r. stwierdzić należy, że w tym dniu skarżący zdobył wiedzę, iz siedmiodniowy termin, wskazany w pouczeniu, do uiszczenia wpisu (lub złożenia wniosku o prawo pomocy) upłynął z dniem […] r. Tak więc składając w dniu następnym wniosek o zwolnienie go od opłaty sądowej tytułem wpisu od skargi skarżący winien jednocześnie złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wymaganej opłaty. Czynności tej skarżący mógł dokonać w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminowi, czyli od dnia […] r. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a. jest spóźniony.
Sąd uznał, iż wniosek skarżącego z dnia […] r. nadany w dniu
[…] r. został wniesiony z uchybieniem terminu do jego wniesienia. W tej sytuacji zgodnie z art. 88 p.p.s.a. jako spóźniony podlega odrzuceniu, o czym Sąd orzekł na wstępie.

Uzasadnienie wyroku