IV SA/Gl 132/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne:
Pomoc społeczna
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-02-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Sprostować niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki
Sędziowie:
Stanisław Nitecki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącej z dnia […] r. o sprostowanie omyłek pisarskich w wyroku z dnia 19 października 2009 r. oraz w uzasadnieniu tego wyroku postanawia: 1) sprostować oczywiste omyłki pisarskie w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 października 2009 r., sygn. akt IV SA/Gl 132/09 w ten sposób, że w miejsce błędnie oznaczonego – na stronie pierwszej w wierszu dziesiątym od dołu, na stronie drugiej w wierszu szóstym i dziesiątym od góry, na stronie trzeciej w wierszu jedenastym od góry oraz na stronie szóstej w wierszu szóstym od dołu uzasadnienia – imienia skarżącej wpisanego tam jako Z., wpisać T.; 2) w pozostałym zakresie odmówić sprostowania.
Uzasadnienie: Wyrokiem z dnia 19 października 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, uwzględniając skargę T. Z., uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy P. z dnia […] r. nr […] oraz określił, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.
Odpis tego wyroku wraz z uzasadnieniem doręczono skarżącej w dniu […] r.
Pismem (nadanym w dniu […] r.) skarżąca wniosła o sprostowanie omyłek pisarskich, dotyczących jej imienia, w sentencji oraz uzasadnieniu tego orzeczenia. Uzasadniając wniosek skarżąca wskazała, że ma na imię T., a wpisano jako jej imię Z.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:
W myśl art. 156 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, a sprostowanie może postanowić na posiedzeniu niejawnym. Stosownie zaś do brzmienia art. 159 wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia. Porównanie tych przepisów pozwala uznać, że o sprostowaniu należy orzec również na wniosek strony postępowania.
Bez wątpienia w niniejszej sprawie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie dotyczącym imienia skarżącej – T. Z., albowiem na stronie pierwszej w wierszu dziesiątym od dołu, na stronie drugiej w wierszu szóstym i dziesiątym od góry, na stronie trzeciej w wierszu jedenastym od góry oraz na stronie szóstej w wierszu szóstym od dołu uzasadnienia, imię skarżącej oznaczono jako Z. Wobec tego należało sprostować te omyłki.
W pozostałym zakresie odmówiono sprostowania, bowiem w części wstępnej sentencji imię skarżącej zostało oznaczone w sposób prawidłowy.
Z tych też względów na podstawie art. 156 § 1 i 2 orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku