I SA/Kr 863/09 – Wyrok WSA w Krakowie


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-06-03
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Uchylono decyzje I i II instancji
Sędziowie:
Maria Zawadzka /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 863/09 | | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Ewa Michna, Sędzia: WSA Ewa Długosz – Ślusarczyk, Sędzia: WSA Maria Zawadzka (spr.), Protokolant: Anna Boczkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2009 r., sprawy ze skarg B.D., przy uczestnictwie Z. W., S.C., M.D. R. D., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 27 marca 2009 r. Nr[…], […], […], […], […],[…], w przedmiocie orzeczenia o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości podatkowe Spółki z o.o. "B." w podatku od towarów i usług za, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2003 r. i styczeń 2004 r., I. uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu I instancji, II. określa, że zaskarżone decyzje nie mogą być wykonane do chwili uprawomocnienia się wyroku, III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej koszty postępowania w kwocie 22 074 zł (dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt cztery złote 00/100).

Uzasadnienie wyroku