I SA/Wr 1353/09 – Wyrok WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne:
Podatek od towarów i usług
Skarżony organ:
Minister Finansów
Data:
2009-08-06
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Uchylono interpretację przepisów prawa podatkowego
Sędziowie:
Dagmara Dominik
Henryka Łysikowska /przewodniczący sprawozdawca/
Tomasz Świetlikowski

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryka Łysikowska (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Dagmara Dominik, Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski, Protokolant Agnieszka Wróblewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi K. Z. – J. na interpretację indywidualną Ministra Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1/ uchyla zaskarżoną interpretację; 2/ zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 457 ( słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem ) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie wyroku