II SA/Sz 191/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6149 Inne o symbolu podstawowym 614
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii
Data:
2009-03-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Barbara Gebel /przewodniczący/
Elżbieta Makowska
Marzena Iwankiewicz /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Gebel, Sędziowie Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz (spr.), Sędzia NSA Elżbieta Makowska, Protokolant Małgorzata Płocharska-Małys, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi J. P. na decyzję Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej Uniwersytetu z dnia […] r. nr […] w przedmiocie stypendium za wyniki w nauce oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku