II GSK 1027/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6179 Inne o symbolu podstawowym 617
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane: VI SA/Wa 785/09
Skarżony organ:
Komendant Policji
Data:
2009-12-01
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Odmówiono wstrzymania wykonania decyzji
Sędziowie:
Stanisław Gronowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Stanisław Gronowski po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku T. Z. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej T. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 21 lipca 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 785/09 w sprawie ze skargi T. Z. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia […] marca 2009 r., nr […] w przedmiocie zawieszenia praw wynikających z licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Uzasadnienie: Wyrokiem z dnia 21 lipca 2009 r. , sygn. akt VI SA/Wa 785/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę T. Z. (zwanego dalej : skarżący) od decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia […] marca 2009 r., nr […], utrzymującej w mocy decyzję […] Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia […] października 2008 r., nr […], zawieszającej skarżącemu prawa wynikające z licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.
W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wskazał, że jej wykonanie skutkowało będzie w jego sytuacji utratą pracy, stanowiącej jedyne źródło utrzymania dla niego oraz małoletniego syna, pozostającego jedynie pod jego opieką – powierzoną w toku zakończonego postępowania rozwodowego. Zdaniem skarżącego, zachodzi zatem niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz trudnych do odwrócenia skutków. Wskazał, że wykonuje swoją pracę w sposób nienaganny, a cały czas wolny poświęca synowi, który wymaga ciągłego leczenia w związku z atakami astmy oraz alergią, co pochłania dodatkowe środki.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje :
Wniosek skarżącego nie zasługuje na uwzględnienie.
Na wstępie należy zwrócić uwagę na utrwalone w orzecznictwie sądów adminsitracyjnych stanowisko, zgodnie z którym w postępowaniu kasacyjnym, wszczętym na skutek wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego skargę, dopuszczalne jest wstrzymanie wykonania decyzji na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – zwanej dalej P.p.s.a.) w związku z art. 193 tej ustawy (por. uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2007 r., sygn. akt I GPS 1/07, publ. ONSAiWSA 2007/4/77). Nie budzi wątpliwości, że w wypadku negatywnego dla strony rozstrzygnięcia sądu I instancji (tak jak w niniejszej sprawie), brak możliwości stosowania art. 61 § 3 P.p.s.a. przez NSA pozbawiłby stronę ochrony tymczasowej w toku postępowania kasacyjnego.
Zgodnie z treścią powołanego art. 61 § 3 P.p.s.a. Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.
Przede wszystkim należy podnieść, że przesłanki niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków są pojęciami nieostrymi i wiąże się to z koniecznością konkretyzacji zawartej w nich ogólnej normy i nadania im treści z uwzględnieniem okoliczności faktycznych każdej indywidualnej sprawy.
Należy zauważyć, iż wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności może nastąpić wyłącznie na wniosek strony skarżącej, zatem to na stronie ciąży obowiązek wykazania, że wystąpiła co najmniej jedna z przesłanek wskazanych w art. 61 § 3 P.p.s.a.
Wstrzymanie wykonania w całości lub części aktu lub czynności dotyczy sytuacji, gdy zaskarżony akt wywołuje skutki materialnoprawne przez przyznanie uprawnienia lub obowiązku, których wykonanie wywołuje skutki prawne lub faktyczne trudne do odwrócenia lub których wykonanie powodowałoby wyrządzenie znacznej szkody (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego 15 grudnia 2004 r., sygn. akt OZ 805/04).
Przenosząc powyższe rozważania natury ogólnej do realiów niniejszej sprawy Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził niezasadność wniosku skarżącego o udzielenie ochrony tymczasowej w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji do czasu zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego, w trakcie którego kontroli zostanie poddany wyrok Sądu I instancji oddalający skargę na powyższą decyzję.
Wydana przez organ decyzja dotyczy zawieszenia praw wynikających z licencji pracownika ochrony fizycznej, a nie jej cofnięcia. Zawieszenie wyżej wskazanych uprawnień jest stanem tymczasowym, nie wywołuje skutków materialnoprawnych, które nie są do odwrócenia, jak i nie powoduje niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody. Z tego względu przemawia to za nieuwzględnieniem wniosku skarżącego.
Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 P.p.s.a oraz art. 182 § 3 P.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku