II SA/Rz 253/09 – Wyrok WSA w Rzeszowie


Sygnatura:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Sygn. powiązane: II OZ 741/09
II OZ741/09
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-03-25
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Jolanta Ewa Wojtyna
Magdalena Józefczyk. /przewodniczący/
Małgorzata Wolska /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Magdalena Józefczyk Sędziowie WSA Jolanta Ew Wojtyna NSA Małgorzata Wolska /spr./ Protokolant Anna Zięba po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skarg S. K. oraz A. Sp. z o.o. w T. – Zakład […] na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] stycznia 2009 r., nr […] w przedmiocie nakazu wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem -skargi oddala-

Uzasadnienie wyroku