I SA/Op 459/09 – Wyrok WSA w Opolu


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-10-15
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Wójcik
Marta Wojciechowska /przewodniczący/
Marzena Łozowska /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Wojciechowska Sędziowie Sędzia WSA Marzena Łozowska (spr.) Sędzia WSA Anna Wójcik Protokolant sekretarz sądowy Maria Żymańczyk po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009r. sprawy ze skargi M. M. oraz M. M. i M. M. działających jako następcy prawni zmarłego M. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia […] nr […] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. oraz odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek oddala skargę

Uzasadnienie wyroku