III SA/Wa 1598/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-09-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek, Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas (sprawozdawca) Sędzia WSA Jolanta Sokołowska, Protokolant Agata Rogosz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2009 r. sprawy ze skarg P. F. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia […] lipca 2009 r. nr […] z dnia […] lipca 2009 r. nr […] z dnia […] lipca 2009 r. nr […] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. oddala skargi

Uzasadnienie wyroku