II SA/Sz 406/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-04-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym
Sędziowie:
Maria Mysiak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym : Sędzia WSA Maria Mysiak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 grudnia 2009 r. wniosku T. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z dnia […] r. numer […] w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia : odmówić skarżącemu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie
Uzasadnienie: Wyrokiem z dnia 21 października 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w S. oddalił skargę T. B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z dnia […] r. numer […]
w przedmiocie nakazu rozbiórki. W dniu […] r. skarżący wniósł
o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia ww. wyroku oraz o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego.
Do wniosku skarżący załączył wypełniony formularz prawa pomocy (obowiązujący
w postępowaniu cywilnym), wyciąg z konta przedstawiający historię operacji za okres od […] r., kserokopie zaświadczeń lekarskich.
Z oświadczenia skarżącego złożonego w formularzu prawa pomocy wynika, iż T. B. nie posiada żadnych nieruchomości, jak też nie posiada zasobów pieniężnych, ani wartościowych przedmiotów (o wartości powyżej […] zł). Otrzymuje emeryturę w wysokości […] zł oraz pomoc finansową od brata
w wysokości […] zł miesięcznie. Ponosi natomiast koszty alimentów na rzecz żony
w wysokości […] zł miesięcznie, koszty zakupu lekarstw w wysokości […] zł, koszty utrzymania w wysokości […] zł. Z przedłożonego wyciągu z rachunku bankowego skarżącego wynika comiesięczny wpływ kwoty […] zł tytułem emerytury, comiesięczny wpływ kwoty […] zł od Z. B., oraz przelew zewnętrzny na rzecz Z. B. w wysokości […] zł wykonany w miesiącach […] r.
Zarządzeniem z dnia […] r. Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez :
– złożenie oświadczenia, czy udostępnia odpłatnie osobom trzecim (firmie) lokal będący jego własnością położony przy ul. […] w S, jeśli tak to należy przedstawić poświadczoną za zgodność kopię umowy najmu lokalu, czy też innej umowy z której wynikałaby kwota uzyskiwanych z tego tytułu dochodów,
– złożenie oświadczenia, czy skarżący prowadzi gospodarstwo domowe samodzielnie, czy też wspólnie z innymi osobami, jeśli tak to należy podać dochody osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe,
– wyjaśnienie, czy skarżący posiada tytuł prawny do lokalu (domu) w którym aktualnie zamieszkuje tj. pod adresem podanym w skardze ul. […] w S,
– wskazanie i udokumentowanie stałych miesięcznych wydatków, poza wskazanymi we wniosku, związanych z utrzymaniem siebie i mieszkania (opłaty za mieszkanie, media).
W odpowiedzi na zobowiązanie Sądu T. B. nadesłał pismo procesowe z dnia […] r. w którym oświadczył, iż nie udostępnia odpłatnie osobom trzecim lokalu przy ul. […] w S, gdyż od
[…] r. nie jest jego właścicielem. Aktualnie właścicielem jest brat Z. B, który jest zobowiązany otoczyć opieką darczyńcę w przypadku zdarzeń losowych. Skarżącego czekają dwie poważne operacje. Brat udziela wnioskodawcy pomocy pieniężnej w kwocie […] zł miesięcznie i finansuje doraźnie lekarstwa. Skarżący podał, iż prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe. Dom
w którym zamieszkuje nie jest jego własnością, lecz syna P. B. aktualnie toczy się proces o częściowy zwrot darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego. Od […] r. skarżący nie partycypuje
w uiszczaniu opłat za media. Do pisma skarżący załączył dwa zaświadczenia lekarskie.
Kolejnym zarządzeniem z dnia […] r. Sąd zobowiązał wnioskodawcę do oświadczenia odnośnie stanu majątkowego skarżącego poprzez:
– nadesłanie kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) aktu notarialnego darowizny lokalu przy ul. […] w S. na rzecz brata Z. B. lub innej umowy przeniesienia prawa własności tego lokalu na rzecz brata,
-nadesłanie do akt sprawy kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) aktu notarialnego darowizny lokalu przy ul. […] w S. na rzecz syna P. B. lub innej umowy przeniesienia własności tego lokalu na rzecz syna,
– nadesłanie do akt sprawy pełnego wyciągu z konta skarżącego obejmującego wszystkie operacje finansowe dokonane w tym koncie za okres […] r., gdyż nadesłany do akt wydruk obejmuje tylko wybrane pozycje, w terminie 7 dni, pod rygorem rozpoznania wniosku na podstawie akt sprawy.
W odpowiedzi na powyższe skarżący nadesłał wypełniony formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy PPF (właściwy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi), w którym wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego. Uzasadniając wniosek skarżący ponownie podał, iż nie posiada żadnego majątku ruchomego i nieruchomości. Otrzymuje emeryturę w wysokości […] zł
i […] zł od brata. Płaci […] zł miesięcznie tytułem alimentów. Załączył kopię wierzytelną aktu notarialnego umowy darowizny na rzecz brata Z. B. lokalu mieszkalnego nr […] przy ul. […] w S. (z dnia […]r.), kopię aktu notarialnego z dnia […] r. umowy darowizny, zgodnie z którą T. B. daruje synowi P. B. swój udział (1/2) w wieczystym użytkowaniu działki nr […] ul. […]
w S. o powierzchni […] m. kw. i we własności budynku znajdującego się na tej działce, wypis aktu notarialnego z […] r. umowy darowizny dokonanej przez T. B. – części udziału w użytkowaniu wieczystym ww. działki i we własności domu jednorodzinnego na rzecz J. B. Skarżący załączył także wydruk z konta rachunku bankowego przedstawiający operacje finansowe w tym rachunku za okres […]r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. zważył, co następuje :
Niniejszym Sąd rozpoznał wniosek T. B. o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.
Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej zgodnie z art. 246 § 1 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przysługuje osobie fizycznej, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (prawo pomocy
w zakresie całkowitym) lub gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (prawo pomocy w zakresie częściowym).
Wyjaśnić należy, iż udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym stanowi formę pomocy państwa poprzez dofinansowanie udziału strony w postępowaniu sądowym z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie przez wnioskodawcę środków na sfinansowanie swojego udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe z uwagi na trudną sytuację materialną, życiową, ekonomiczną strony.
W wyniku analizy sytuacji finansowej, życiowej skarżącego dokonanej na podstawie oświadczeń skarżącego, złożonych dokumentów, akt sprawy Sąd uznał, iż skarżący nie wykazał, iż sytuacja materialna w jakiej się znajduje nie pozwala mu ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego. Nadto, stan finansowy strony przedstawiony w jego oświadczeniach nie znajduje odzwierciedlenia
w dokumentach źródłowych złożonych do akt sprawy, a także Sąd dopatrzył się nieścisłości w samych wyjaśnieniach strony odnośnie jego finansów.
W pierwszym formularzu, którego wzór co prawda właściwy jest
w postępowaniu przed sądami powszechnymi, jednakże z uwagi na tożsamość rubryk Sąd przyjął go do rozpoznania, skarżący oświadczył, iż jego dochód stanowi jedynie emerytura w wysokości […] zł i pomoc brata w wysokości […] zł miesięcznie, zaś wydatki kształtują się na kwotę […] zł za leki, […] zł na utrzymanie
i […] zł tytułem alimentów na rzecz żony. We wniosku o prawo pomocy, złożonym już na prawidłowym formularzu PPF, w którym strona rozszerzyła zakres wniosku
o przyznanie prawa pomocy, skarżący ww. wydatków nie wskazał.
W piśmie z dnia […] r. T. B. oświadczył, iż brat Z. B. oprócz pomocy w kwocie […] zł, finansuje także zakup leków, gdy zaistnieje potrzeba. Nadto podał, iż od […] r. nie partycypuje w uiszczaniu żadnych opłat za media, oświadczając jednocześnie, iż gospodarstwo domowe prowadzi samodzielnie. Z akt wynika, iż część nieruchomości, w której mieszka skarżący (ul. […] w S) należy do syna P. B.
z tytułu umowy darowizny w zamian za opiekę nad ojcem.
Z wydruku historii operacji w rachunku bankowym skarżącego za okres od
[…] r. (karta 178 i nast. akt) wynika, iż T. B. otrzymał w dniu […] r. od Z. B. kwotę […] zł, następnie w dniu w dniu […] r. – […] zł i w dniu
[…] r. – […] zł. W dniu […] r. odnotowano przelew zewnętrzny od A. D. w kwocie […] zł. W podsumowaniu wpływów na konto strony wychodzi, że skarżący w miesiącu […] r. uzyskał netto kwotę […]zł (emerytura plus […] zł od brata plus […] zł), co w pismach strony nie zostało ani wskazane, ani też wyjaśnione. W miesiącu […] r. odnotowano wpływ na konto kwoty […] zł bez tytułu, emerytury […] zł, kolejnej kwoty […] zł bez tytułu, w dniu […] r. kwoty […] zł w tytule Z. B. oraz kwoty […] zł w tytule A. D. – co w sumie daje kwotę […] zł.
W miesiącu […] r. na konto T. B. wpłynęła oprócz emerytury kwota […] zł od brata, kwota […] zł od A. D., kolejne […] zł
i następnie […] zł wpłacone w bankomacie (w dniu […] r.),
a zatem w tym miesiącu skarżący uzyskał sumę […] zł.
Jak wynika z powyższego skarżący otrzymuje od Z. B. znacznie większe kwoty, niż wskazał to we wniosku, a także otrzymuje dodatkowo niewyjaśnione i niewykazane wcześniej kwoty, które znacznie podwyższają jego miesięczny dochód. Biorąc pod uwagę ww. dokumenty oraz fakt, iż skarżący nie ponosi opłat za mieszkanie, zaś na utrzymanie siebie wydaje […] zł miesięcznie nie sposób przyjąć, iż skarżący znajduję się w ciężkiej sytuacji materialnej i majątkowej, a jego dochód nie starcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb tj. zakup żywności, środków czystości, ubrań. Tylko bowiem taka sytuacja uzasadniałaby zwolnienie strony od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych i kosztów związanych z ustanowieniem radcy prawnego.
Podkreślić należy, iż strona, która ubiega się o przyznanie jej prawa pomocy winna w sposób nie budzący żadnych wątpliwości przedstawić Sądowi swoja aktualną sytuację majątkową i materialną, a także w sposób rzetelny wykazać, iz spełnia przesłanki z art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.
Mając ww. okoliczności na uwadze, Sąd na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a orzekł jak na wstępie.

Uzasadnienie wyroku