II SA/Lu 768/09 – Postanowienie WSA w Lublinie


Sygnatura:
6321 Zasiłki stałe
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-12-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę o wznowienie postepowania sądowego
Sędziowie:
Jerzy Dudek /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 11 lipca 2006 r., sygn. akt II SA/Lu 777/09 w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r., nr […] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego wyrównawczego p o s t a n a w i a odrzucić skargę o wznowienie postępowania.
Uzasadnienie: Z. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem tego Sądu z dnia 11 lipca 2006 r., sygn. akt II SA/Lu 777/05, oddalającym skargę Z. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego wyrównawczego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:
W myśl art. 285 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm., zwanej dalej: "p.p.s.a."), niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie postępowania.
Z. W. w skardze złożonej w niniejszej sprawie zażądał wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 11 lipca 2006 r., II SA/Lu 777/05.
Wskazać należy, iż tutejszy Sąd wyrokiem z dnia 22 stycznia 2008 r., sygn. akt II SA/Lu 998/06 oddalił już skargę Z W o wznowienie wskazanego wyżej postępowania, a Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 19 marca 2009 r., sygn. akt I OSK 632/08, oddalił skargę kasacyjną Z W od tego wyroku.
W związku z tym, iż skarga o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 777/05 została prawomocnie oddalona, złożona w niniejszej sprawie skarga o wznowienie tego samego postępowania podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna na podstawie powołanego art. 285 p.p.s.a.
Z tych względów Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Uzasadnienie wyroku