II OSK 1927/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Sygn. powiązane: VII SA/Wa 1001/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2008-12-23
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Alicja Plucińska-Filipowicz /przewodniczący/
Arkadiusz Despot-Mładanowicz
Wiesław Kisiel /sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Alicja Plucińska-Filipowicz Sędziowie: Sędzia NSA Wiesław Kisiel /spr./ Sędzia WSA del. Arkadiusz Despot-Mładanowicz Protokolant: Agnieszka Majewska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Wojewody Mazowieckiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 1001/08 w sprawie ze skargi […] S.A. w P. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia […] marca 2008 r. nr […] w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie wyroku