II SA/Gl 246/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane: II OZ 769/09
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-03-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Bonifacy Bronkowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Bonifacy Bronkowski po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.Z. na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia […] Nr […] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Na podstawie zarządzenia z dnia 24 marca 2009 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braku formalnego skargi przez nadesłanie 2 jej odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, celem doręczenia uczestnikom postępowania. Do wykonania powyższego wezwania zakreślono siedmiodniowy termin, informując skarżącego, że nieusunięcie powyższego braku formalnego skargi w wyznaczonym terminie spowoduje jej odrzucenie. Jednocześnie doręczono skarżącemu odpis zarządzenia z dnia 24 marca 2009 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu w kwocie 500 zł.
W zarządzeniu tym wskazano, iż wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy – w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.
Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącemu w dniu […]. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu […] skarżący uzupełnił brak formalny skargi oraz złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 maja 2009 r. oddalono wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy. Na skutek sprzeciwu skarżącego, Sąd postanowieniem z dnia 19 czerwca 2009 r. zwolnił skarżącego z wpisu od skargi w kwocie przekraczającej 200 zł i odmówił przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie. Pismem z dnia […] skarżący wystąpił do Sądu z wnioskiem o zmianę powyższego postanowienia. Postanowieniem z dnia 22 lipca 2009 r. odmówiono zmiany postanowienia z dnia 19 czerwca 2009 r. w przedmiocie przyznania prawa pomocy. Na to postanowienie skarżący wniósł zażalenie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 18 września 2009 r., sygn. akt II OZ 769/09 oddalił przedmiotowe zażalenie.
W dniu […] skarżący złożył ponowny wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.
Zarządzeniem z dnia 13 października 2009 r. wezwano ponownie skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł z pouczeniem, że na zarządzenie to nie przysługuje zażalenie. Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu […]. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu […] skarżący nie uiścił należnej opłaty sądowej, złożył natomiast wniosek o rozłożenie wpisu sądowego na raty. Pismem z dnia […] Sąd poinformował skarżącego, iż obowiązujące przepisy nie dają możliwości rozłożenia wpisu sądowego na raty.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym, podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).
W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został
w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.
W rozpoznawanej sprawie postanowienie z dnia 19 czerwca 2009 r., zgodnie z którym zwolniono skarżącego z wpisu od skargi w kwocie przekraczającej 200 zł i odmówiono przyznania prawa w pozostałym zakresie, stało się prawomocne. Prawomocna odmowa zwolnienia skarżącego od ponoszenia wpisu od skargi w części nieprzekraczającej 200 zł nakazywała ponownie zastosować art. 220 § 1 p.p.s.a., co też uczyniono wzywając skarżącego do uiszczenia wpisu w wysokości 200 zł. Skarżący mimo prawidłowego wezwania z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, nie uiścił jednakże wymaganej opłaty sądowej. Wskazać przy tym należy, że wniosek o przyznanie prawa pomocy, który został złożony po prawomocnym rozpoznaniu uprzednio wniesionego wniosku w tym przedmiocie nie przerywa biegu terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W orzecznictwie przyjmuje się, że ponowne złożenie wniosku o przyznanie prawa pomocy, nawet dokonane w terminie określonym w wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi, nie może uchylić skutków prawomocności wydanego wcześniej rozstrzygnięcia w przedmiocie prawa pomocy i tym samym nie ma wpływu na bieg terminu określonego na podstawie art. 220 § 1 p.p.s.a. (por. m.in. mające
odpowiednie zastosowanie postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1999 r., sygn. akt I CKN 1064/97, publ. OSNC 1999/9/153 oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2002 r., sygn. akt III RN 144/02, publ. Wokanda 2003/11/29).
Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. i art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku