I SA/Wr 832/08 – Postanowienie WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2008-07-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Odrzucono skargę
Sędziowie:
Maria Tkacz-Rutkowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tkacz – Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Zrzeszenia A. Związek Rewizyjny we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 13 marca 2008 r. Nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2002 r. postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Pismem z dnia 18 czerwca 2008 r. pełnomocnik r. pr. G.H. reprezentujący Zrzeszenie A. Związek Rewizyjny we W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 13 marca 2008r. o nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2002r.
Pełnomocnik wraz ze skargą przedłożył pełnomocnictwo. W imieniu Strony skarżącej pod pełnomocnictwem podpisali się Prezes Zarządu J. W. oraz Pełnomocnik Zarządu K. K..
Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 23 lipca 2008r. pełnomocnik Strony skarżącej wezwany został do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, braków formalnych skargi przez złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji Strony skarżącej.
Pismem z dnia 5 sierpnia 2008r. pełnomocnik przedłożył Statut Zrzeszenia A. Związku Rewizyjnego, uchwałę nr […] Rady Nadzorczej Zrzeszenia A. Związek Rewizyjny we W. z dnia 9 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia jednoosobowego Zarządu Strony Skarżącej oraz odpis KRS Strony skarżącej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.; dalej powoływanej jako "p.p.s.a.") skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymagania formalne pisma w postępowaniu przed sądem administracyjnym określa między innymi art. 46 § 3 wspomnianej wyżej ustawy, zgodnie z którym do pisma procesowego należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. Jednocześnie ustawodawca w art. 29 przedmiotowej ustawy zobowiązał organ osoby prawnej do wykazania swego umocowania dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdza, iż pomimo wezwania nie złożono dokumentu, z którego wynikałoby umocowanie dla K. K. do podpisania pełnomocnictwa procesowego w imieniu Strony skarżącej.
Na wstępie podnieść należy, że zgodnie z treścią art. 54 § 1 ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (j.t. Dz.U z 2003 roku, Nr 188, poz. 1848 ze zm.) oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik. W spółdzielniach o zarządzie jednoosobowym oświadczenie woli mogą składać również dwaj pełnomocnicy. Ponadto z mającego zastosowanie w sprawie art. 55 § 1 i 2 tej ustawy wynika, że zarząd może udzielić jednemu z członków zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych (§ 1). Statut spółdzielni może uzależnić udzielenie pełnomocnictwa przez zarząd od uprzedniej zgody rady (§ 2).
Z treści przedłożonego przez pełnomocnika Statutu Strony skarżącej ( k. 21-32 akt sadowych) wynika, że Zarząd może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżąca działalnością organizacyjnie i gospodarczo wyodrębnionych, prowadzonych przez Związek poszczególnych jednostek szkoleniowych, wydawniczych, socjalnych i innych, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych (§ 22 ust. 5 Statutu). Natomiast zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu oświadczenia woli za Zawiązek składają swoimi podpisami dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba do tego upoważniona (pełnomocnik).
Z treści przedłożonego odpisu z KRS Strony skarżącej (k. 34-36) wynika, że oświadczenia woli za Zrzeszenie składają swoimi podpisami dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba do tego upoważniona (pełnomocnik).
Ze znajdującej się w aktach sprawy (k. 33) uchwały Rady Nadzorczej Strony skarżącej z dnia 9 czerwca 2000r., wynika, iż Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na powołanie przez Zarząd pełnomocników w osobach E. K. oraz K. K.
Powyższe regulacje świadczą dowodnie o tym, że udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Strony skarżącej wymaga złożenia oświadczenia woli przez Zarząd oraz wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą. Jest to czynność prawna złożona, na którą składają się oświadczenia woli dwóch organów osoby prawnej. Dopiero po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Radę Nadzorcza Zarząd może udzielić pełnomocnictwa. Tylko w ten sposób umocowana osoba może dokonywać czynności prawnych ze wszystkim skutkami dla mocodawcy.
W tym stanie rzeczy stwierdzić należy, że na podstawie treści znajdujących się w aktach sprawy dokumentów nie można przyjąć, aby K. K. był osobą w sposób prawidłowy umocowaną do udzielenia pełnomocnictwa dla r. pr. G. H.. W szczególności za dokument taki nie może zostać uznana Uchwała nr […] Rady Nadzorczej. Jej treść wskazuje wyraźnie, że Rada Nadzorcza wyraziła jedynie zgodę na powołanie przez Zarząd pełnomocników w osobach E. K. oraz K. K.. Brak natomiast w aktach sprawy dokumentu, z którego wynika już sam fakt powołania przez Zarząd tych osób na funkcję pełnomocników.
Ponadto zauważyć należy, że udzielenie pełnomocnictwa jest czynnością prawną jednostronną. Przy jego wykładni należy stosować dyrektywy interpretacyjne zawarte w art. 65 § 1 k.c. Stąd też wynika, iż pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 55 § 1 Prawa spółdzielczego może być udzielone zarówno w formie oświadczenia członków zarządu uprawnionych do reprezentacji spółdzielni (art. 54 § 1 i 2 prawa spółdzielczego) jak i w formie uchwały zarządu jako kolegialnego organu. W tym drugim wypadku forma pisemna zostaje zachowana także w wypadku, gdy uchwała została wpisana do protokołu posiedzenia (tak też Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 lutego 1997 r. sygn. akt I ACr 18/97, Lex 29661).
Podsumowując w realiach niniejszej sprawy pełnomocnik Strony skarżącej nie wykazał, że K. K. posiada legitymację prawną do reprezentowania Strony skarżącej.
Stosownie do przepisu art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.
W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku