II FSK 466/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane: I SA/Wr 833/08
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-03-23
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Włodzimierz Kubiak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Włodzimierz Kubiak po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej D. Z. S. M. Z. R. w W. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 833/08 w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi D. Z. S. M. Z. R. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 13 marca 2008 r., nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r. postanawia oddalić skargę kasacyjną.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 3 listopada 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 833/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę D. Z. S. M. Z. R. w W. (zwanego dalej: "zrzeszeniem") na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 13 marca 2008 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r.
W uzasadnieniu orzeczenia podano, że pismem z dnia 18 czerwca 2008 r. zrzeszenie reprezentowane przez radcę prawnego wniosło skargę na opisaną wyżej decyzję. Do skargi dołączono pełnomocnictwo podpisane przez prezesa i pełnomocnika zarządu skarżącego.
Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2008 r. wezwano pełnomocnika strony do usunięcia – w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania – braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie lub nadesłanie odpisu prawidłowo podpisanego środka zaskarżenia, a ponadto złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji skarżącego.
Pismem z dnia 5 sierpnia 2008 r. pełnomocnik przedłożył uchwałę nr 2/200 Rady Nadzorczej D. Z. S. M. Z. R. w W. z dnia 9 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia jednoosobowego zarządu oraz odpis KRS skarżącego. Pełnomocnik nie podpisał jednak skargi.
Z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych skargi w wyznaczonym do tego terminie, Sąd pierwszej instancji – działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – odrzucił skargę.
W skardze kasacyjnej D. Z. S. M. Z. R. w W. wniosło o uchylenie powyższego postanowienia i przekazanie skargi do rozpoznania przez Sąd. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucono naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 58 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przez przyjęcie, że strona nie uzupełniła braków formalnych skargi w terminie. Uchybienie to mogło mieć – zdaniem skarżącego – wpływ na wynik sprawy, gdyż wydanie postanowienia o odrzuceniu skargi pozbawiło stronę możliwości udziału w postępowaniu mającym na celu zmianę decyzji.
W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżący argumentował, że nie było postaw do odrzucenia środka zaskarżenia, gdyż strona w odpowiedzi na wezwanie sądowe przedstawiła egzemplarz podpisanej skargi.
Na potwierdzenie powyższego strona dołączyła do skargi kasacyjnej kserokopię – złożonego w dniu 22 września 2008 r. (data wynikająca z prezentaty) – pisma stanowiącego odpowiedź na wezwanie.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna nie znajduje usprawiedliwionych podstaw.
Na gruncie rozpoznawanej sprawy poza sporem pozostaje okoliczność, że skarga wniesiona przez D. Z. S. M. Z. R. w W. nie zawierała podpisu. Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dostrzegając opisany brak formalny skargi wezwał stronę w trybie art. 49 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do podpisania środka zaskarżenia lub nadesłania odpisu prawidłowo podpisanej skargi w terminie siedmiu dni pod rygorem jej odrzucenia.
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wezwanie sądowe z dnia 25 lipca 2008 r. – w badanym w niniejszej sprawie zakresie dotyczącym braku podpisu na skardze – zostało zredagowane w sposób jednoznaczny. W piśmie sprecyzowano czynności, jakich strona powinna dokonać, zakreślono termin do dokonania uzupełnienia i opisano konsekwencje niezastosowania się do wezwania.
Z akt sprawy wynika, że w terminie przewidzianym do uzupełnienia braków formalnych, tj. do dnia 6 sierpnia 2008 r. (wezwanie odebrano w dniu 30 lipca 2008 r. – por. k. 9 akt sądowych) strona nie podpisała środka zaskarżenia ani nie przesłała odpisu prawidłowo podpisanej skargi. Zasadnie zatem Sąd pierwszej instancji odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Jednocześnie wyjaśnienia wymaga, że załączona do skargi kasacyjnej kserokopia pisma zawierającego podpisaną skargę w żaden sposób nie wpływa na ocenę prawidłowości kwestionowanego przez stronę rozstrzygnięcia. Z pieczątki zamieszczonej na pierwszej stronie przedmiotowego pisma wynika jedynie, że wpłynęło ono do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w dniu 22 września 2008 r. Nie dowodzi ono tym samym, że skarżący zastosował się do wezwania w wyznaczonym do tego terminie (tj. do dnia 6 sierpnia 2008 r.).
Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 i art. 182 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku