I SA/Wr 833/08 – Postanowienie WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2008-07-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Odrzucono skargę
Sędziowie:
Maria Tkacz-Rutkowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tkacz – Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Zrzeszenia A. Związek Rewizyjny we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 13 marca 2008 r. Nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r. postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Pismem z dnia 18 czerwca 2008 r. pełnomocnik r. pr. G. H. reprezentujący Zrzeszenie A. Związek Rewizyjny we W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 13 marca 2008 r. o nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003r. Tak wniesiona skarga nie została podpisana przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wraz ze skargą przedłożył pełnomocnictwo. W imieniu Strony skarżącej pod pełnomocnictwem podpisali się Prezes Zarządu J. W. oraz Pełnomocnik Zarządu K. K..
Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 23 lipca 2008r. pełnomocnik Strony skarżącej wezwany został do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braków formalnych skargi przez jej podpisanie lub nadesłanie odpisu prawidłowo podpisanej skargi oraz złożenia dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposobu reprezentacji Strony skarżącej.
Pismem z dnia 5 sierpnia 2008r. pełnomocnik przedłożył Statut Zrzeszenia A. Związku Rewizyjnego, uchwałę nr […] Rady Nadzorczej Zrzeszenia A. Związek Rewizyjny we W. z dnia 9 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia jednoosobowego Zarządu Strony Skarżącej oraz odpis KRS Strony skarżącej.
Do chwili obecnej skarga nie została podpisana.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.; dalej powoływanej jako "p.p.s.a.") skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymagania formalne pisma w postępowaniu przed sądem administracyjnym określa między innymi art. 46 § 1 pkt 4 wspomnianej wyżej ustawy, zgodnie z którym skarga tak jak inne pisma procesowe powinna zostać opatrzona podpisem strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdza, iż pomimo wezwania pełnomocnik nie podpisał złożonej skargi.
W tym stanie sprawy, niezależnie od innych braków skargi w szczególności odnoszących się do sposobu reprezentacji Strony skarżącej, Sąd stosownie do przepisu art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. odrzucił skargę, gdyż nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, o których mowa w art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku