II OSK 1636/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6260 Statut
6413 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące województwa; skargi organów samorządu województwa na czynności nadzorcze
Sygn. powiązane: III SA/Lu 244/09
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-09-28
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Alicja Plucińska-Filipowicz /przewodniczący/
Arkadiusz Despot-Mładanowicz
Wiesław Kisiel /sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Alicja Plucińska-Filipowicz Sędziowie Sędzia NSA Wiesław Kisiel /spr./ Sędzia WSA del. Arkadiusz Despot-Mładanowicz Protokolant Agnieszka Majewska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Sejmiku Województwa Lubelskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 23 czerwca 2009 r. sygn. akt III SA/Lu 244/09 w sprawie ze skargi Sejmiku Województwa Lubelskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 30 marca 2009 r. nr NK.II 0911/49/09 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/514/09 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmiany statutu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie wyroku