II OZ 769/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Sygn. powiązane: II SA/Gl 246/09
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-08-17
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Andrzej Gliniecki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 18 września 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Andrzej Gliniecki po rozpoznaniu w dniu 18 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia H. Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 lipca 2009 r. sygn. akt. II SA/Gl 246/09 o odmowie zmiany postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 czerwca 2009 r., sygn. akt II SA/Gl 246/09 w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi H. Z. na decyzje Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach z dnia […] lutego 2009 r. nr […] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu postanawia: oddalić zażalenie
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 22 lipca 2009 r. sygn. akt. II SA/Gl 246/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił H. Z. zmiany swojego postanowienia z dnia 19 czerwca 2009 r., którym zwolniono skarżącego z wpisu od skargi w kwocie przekraczającej 200 zł i odmówiono przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.
W ocenie Sądu I. instancji skarżący nie wykazał takiej zmiany okoliczności sprawy, które uzasadniałyby uchylenia lub zmiany postanowienia w trybie art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a..
Podniesiona przez skarżącego konieczność wykonania remontu posiadanego budynku, w tym wykonania nowych schodów stanowi bieżący wydatek, który każdy właściciel nieruchomości musi ponosić. Z dołączonej do wniosku faktury nie wynika przy tym, aby koszty zakupu potrzebnych do tego materiałów przekraczały możliwości skarżącego i jego dorosłego syna, który powinien również partycypować w ich ponoszeniu jako korzystający z budynku. Należy przy tym domniemywać, że syn skarżącego ma niezbędne kwalifikacje i możliwości, aby wykonać ze skarżącym nowe schody i odwodnienie działki. Przejściowe trudności pracodawcy syna związane z uzyskaniem zleceń na roboty budowlane nie uzasadniają przyjęcia, że syn nie ma możliwości uzyskania dochodów pozwalających na partycypowanie w kosztach utrzymania nieruchomości. W czasie sezonu budowlanego syn skarżącego nie powinien mieć trudności ze znalezieniem chociażby przejściowego zatrudnienia.
Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł H. Z..
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 165 P.p.s.a. postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Jak przyjęto w judykaturze, po wydaniu postanowienia niekończącego postępowania w sprawie zgłoszony ponownie wniosek dotyczący tej samej kwestii, podlega rozpoznaniu, jednak w razie niestwierdzenia zmiany okoliczności – podlega oddaleniu.
W sprawie niniejszej postanowieniem z dnia 19 czerwca 2009 r. zwolniono skarżącego z wpisu od skargi w kwocie przekraczającej 200 zł i odmówiono przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie. Postanowienie to nie zostało zaskarżone w zakreślonym terminie. We wniosku z dnia 7 lipca 2009 r. skarżący wniósł o zmianę w/w postanowienia.
Mając powyższe na uwadze oraz treść wniosku o przyznanie prawa pomocy złożonego na urzędowym formularzu PPF w dniu 24 kwietnia 2009 r. należy podzielić pogląd wyrażony w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, że przytoczone przez skarżącego we wniosku o zmianę postanowienia okoliczności nie stanowią tak istotnej zmiany jego warunków materialnych, że zachodziłaby konieczność zmiany postanowienia z 19 czerwca 2009 r., ponieważ wskazane przez skarżącego koszty związane z remontem posiadanej nieruchomości nie przekraczają jego możliwości finansowych.
W takiej sytuacji należy stwierdzić, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zasadnie zaskarżonym postanowieniem z dnia 22 lipca 2009 r. odmówił zmiany swojego postanowienia z dnia 19 czerwca 2009 r. wydanego w przedmiocie prawa pomocy.
Z powyższych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny na postawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 P.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku