III SA/Gl 816/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Hasła tematyczne:
Inne
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-07-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Ustanowiono adwokata
Zwolniono od kosztów sądowych
Sędziowie:
Jolanta Skowronek /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach Jolanta Skowronek po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.P. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie inne – uchybienia terminu do wniesienia odwołania (skarga o wznowienie postępowania) w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia fachowego pełnomocnika procesowego w osobie adwokata z urzędu postanawia: 1) zwolnić R.P. z obowiązku uiszczania kosztów sądowych; 2) ustanowić dla R.P. adwokata z urzędu.
Uzasadnienie: Pismem z dnia […] r. skarżący R.P. domagał się całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia w sprawie fachowego pełnomocnika procesowego w osobie adwokata z urzędu.
Wniosek ten powtórzył następnie na urzędowym formularzu (druk PPF).
W uzasadnieniu powyższego podał, iż dnia […]r. został poszkodowany w wypadku samochodowym. W wyniku rozległych obrażeń
i długotrwałej hospitalizacji utracił zdolność do pracy. W chwili obecnej korzysta
z pomocy osoby trzeciej, tj. opiekunki. Ponieważ prowadzona działalność gospodarcza – […]- nie przynosi dochodu, a zasiłek rehabilitacyjny pobierał jedynie do lutego 2009 r., stąd zalega z płatnościami. Posiada bowiem zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 80.000,00 zł oraz zaległość w Urzędzie Skarbowym w wysokości ok. 18.000,00 zł. Jednocześnie oświadczył, iż jest współwłaścicielem domu o pow. […] m2, w którym zamieszkuje oraz działki budowlanej o pow. […] arów, na której ustanowiono hipotekę.
Dane te potwierdził następnie dołączonymi przy piśmie z dnia […] r. dokumentami źródłowymi.
Ponadto do akt sprawy nadesłano kserokopie:
– zeznania podatkowego PIT-36 za 2008 r., gdzie zadeklarowano dochód
z tytułu zasiłku rehabilitacyjnego w kwocie 12.285,01 zł, a także przychód
z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 92.956,17 zł, koszty jego uzyskania w kwocie 104.667,00 zł oraz stratę rzędu 11.710,83 zł;
– faktur obrazujących wysokość ponoszonych z tytułu utrzymania domu wydatków w postaci opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków – 218,63 zł, gaz – 3.223,85 zł oraz energię elektryczną – 171,18 zł;
– orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z dnia […]r.,
z którego wynika, iż skarżący jest niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji;
– deklaracji VAT-7 za lipiec, sierpień i wrzesień 2009 r., gdzie wykazano następujące podstawy opodatkowania 12.619,00 zł, 12.145,00 zł i 4.409,00 zł.
Mając na uwadze wszystkie podniesione wyżej okoliczności zważono, co następuje.
Stosownie do treści art. 245 § 1 w zw. z art. 243 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) strona może ubiegać się o przyznanie prawa pomocy
w zakresie całkowitym lub częściowym.
Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 ustawy). Przysługuje ono osobie fizycznej, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 ustawy).
Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje – stosownie
do treści art. 245 § 3 ustawy – zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub
w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego z urzędu. Przyznaje się je takim osobom, które wykażą,
że nie są w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 ustawy).
Odnosząc przywołaną wyżej regulację prawną do realiów rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, iż przewidziana w art. 246 § 1 pkt 1 ustawy przesłanka przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia strony skarżącej od kosztów sądowych oraz ustanowienia w sprawie fachowego pełnomocnika procesowego
w osobie adwokata z urzędu została spełniona.
Analiza stanu rodzinnego i majątkowego wnioskodawcy dokonana
w oparciu o podniesione okoliczności oraz załączone do akt kserokopie dokumentów prowadzi do wniosku, iż R.P. rzeczywiście
nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w tym opłacić fachowego pełnomocnika procesowego z wyboru. Jest bowiem osobą niepełnosprawną, niezdolną do samodzielnej egzystencji, a stan jego zdrowia wymaga ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z leczeniem
i rehabilitacją poza granicami kraju. Tymczasem prowadzona przez skarżącego działalność gospodarcza, tj. […], przynosi straty (vide: kserokopia zeznania podatkowego za 2008 r.), a wykazane w deklaracjach VAT-7 za trzy ostatnie miesiące podstawy opodatkowania nie są wystarczające na pokrycie ciążących na nim zaległości w Urzędzie Skarbowym. Tym bardziej, że posiada jeszcze zaległości w spłacie zaciągniętej pożyczki, której raty ustalono w wysokości 1.000,00 zł (vide: ugoda z dnia 25 czerwca 2009 r.).
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7
w zw. z art. 258 § 3 oraz art. 245 § 1 i § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono orzec jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku