III SA/Łd 13/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-01-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Oddalono wniosek o uzupełnienie postanowienia Sądu
Sędziowie:
Monika Krzyżaniak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 19 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III W składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A. M. o uzupełnienie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 września 2009 roku sygn. akt III SA/Łd 13/09 w zakresie zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie ze skargi A. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia […] roku nr […] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów na postępowanie zabezpieczające postanawia: oddalić wniosek. D.T.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 24 września 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi umorzył postępowanie w sprawie ze skargi A. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia […] roku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów na postępowanie zabezpieczające z uwagi na jego bezprzedmiotowość.
W dniu 9 listopada 2009 roku skarżący powołując się na art. 157 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, złożył wniosek o uzupełnienie wydanego przez Sąd postanowienia w zakresie kosztów postępowania.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu – a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia – zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy zobowiązany był zamieścić z urzędu. W myśl art. 166 tej ustawy wskazany przepis stosuje się również do postanowień.
W postępowaniu sądowoadministracyjnym obowiązuje zasada wynikająca z art. 199 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, że to strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Oznacza to, że co do zasady stronie, która poniosła koszty postępowania sądowego, zwrot tych kosztów nie przysługuje. Wyjątki od tej zasady określa art. 200, 201, 203 i 204 powołanej ustawy. Stąd też, w art. 209 tej ustawy przyjęto unormowanie, iż wniosek strony o zwrot kosztów sąd rozstrzyga w każdym orzeczeniu uwzględniającym skargę (art. 200) oraz w orzeczeniu, o którym mowa w art. 201, art. 203 i art. 204.
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 września 2009 roku nie jest żadnym z orzeczeń wymienionych w art. 200, art. 201, art. 203 i art. 204 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
W przypadku umorzenia postępowania w trybie art. 161 § 1 pkt 3 wymienionej ustawy stronie nie przysługuje zwrot kosztów postępowania sądowego, tak więc w orzeczeniu wydanym w tym trybie nie zamieszcza się rozstrzygnięcia w przedmiocie wspomnianych kosztów. W tym stanie rzeczy żądanie skarżącego nie zasługuje na uwzględnienie.
Biorąc powyższe pod uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 157 § 1 i § 2 w związku z art. 166 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.
D.T.

Uzasadnienie wyroku