III SA/Łd 279/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6149 Inne o symbolu podstawowym 614
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-05-27
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie sądowoadministracyjne
Sędziowie:
Irena Krzemieniewska /przewodniczący sprawozdawca/
Monika Krzyżaniak
Teresa Rutkowska

Sentencja

Dnia 19 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Irena Krzemieniewska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Monika Krzyżaniak Sędzia NSA Teresa Rutkowska Protokolant Asystent sędziego Dominika Trella po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 roku sprawy ze skargi Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ł. – Centrum Kształcenia Zawodowego w P. – Oddział Terenowy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia […] roku nr […] w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. na rzecz Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ł.- Centrum Kształcenia Zawodowego w P. – Oddziału Terenowego kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Uzasadnienie: Decyzją z dnia […] roku nr […] wydaną na podstawie art. 70b ust. 6 w związku z art. 70b ust. 1 – 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 145, poz. 1532), art. 104 k.p.a. oraz § 2, § 3, § 6 i § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 ze zm.), § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988 ze zm.) i komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2006 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (…) (M.P. Nr 4 poz. 78), Burmistrz P. odmówił przyznania Z. D. Z. w Ł. Centrum Kształcenia Zawodowego w P. – Oddział Terenowy dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika G. W., urodzonego […] roku. W uzasadnieniu organ I instancji wyjaśnił, prawo do otrzymania dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika posiadają stosownie do treści art. 2 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, pracodawcy, którzy podpisali z młodocianym pracownikiem umowę o pracę po dniu 31 grudnia 2003 roku, a ponadto muszą zostać spełnione warunki określone w art. 70b ust. 1-3, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty tj.: osoba ucząca młodocianego pracownika musi posiadać kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego, zaś młodociany powinien ukończyć naukę zawodu i zdać egzamin.
Od powyższej decyzji Z. D. Z. w Ł. Centrum Kształcenia Zawodowego w P. złożył odwołanie, w którym wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji organu I instancji i przyznanie dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika. W uzasadnieniu strona odwołując się do treści § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych (…) podniosła, iż w rozpoznawanej sprawie zastosowanie znajduje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, póz. 562, z późn. zm.). Zgodnie z § 115 ust. 2 rozporządzenia, uczeń (słuchacz), który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację dyrektorowi szkoły, a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach – dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Deklarację składa się nie później niż do dnia 20, grudnia roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, a w przypadku absolwentów szkół, w których zajęcia dydaktyczno -wychowawcze kończą się w styczniu- nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego. W niniejszej sprawie młodociany pracownik będący równolegle uczniem zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej przez Centrum Kształcenia Zawodowego w P. nie złożył takiej deklaracji, co w konsekwencji uniemożliwiło złożenie egzaminu w trybie przewidzianym w rozporządzeniu. Możliwość taką przewidywał natomiast § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 roku w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
Decyzją z dnia […] roku, nr […] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. utrzymało zaskarżoną decyzję organu I instancji w mocy. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy podniósł, iż stosownie do treści art. 70b ust. 1 pkt 2 w związku z art. 70b ust. 7 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, jednym z warunków przyznania pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, dofinansowania kosztów kształcenia, jest to, aby młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami, przy czym wymogiem formalnym wniosku o dofinansowanie jest dołączenie do niego kopii dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego spełnienie warunku określonego w art. 70b ust.1 pkt 2 ww. ustawy. Zgodnie natomiast § 11 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych (…), nauka zawodu młodocianego kończy się egzaminem, przy czym z ust. 2-4 wynika, że młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe bezpośrednio po uzyskaniu świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, przyznanie należnego dofinansowania w kwocie 5387,18 zł wraz z odsetkami ustawowymi do dnia zapłaty, zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Zdaniem strony skarżącej decyzja SKO w P. została wydana niezgodnie z obowiązującym prawem, bowiem art. 70 b ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty mówi o egzaminie, zgodnym z odrębnymi przepisami. Podtrzymując argumentację zawartą w odwołaniu strona skarżąca podkreśliła, iż świadectwo czeladnicze, jako potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w następstwie pozytywnego wyniku obiektywnego egzaminu, ma tę samą wartość, niezależną od procesu kształcenia zawodowego, poprzedzającego, jak i umożliwiającego jego zdawanie. W obowiązującym stanie prawnym egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe nie jest bezwzględnym elementem określonego procesu kształcenia zawodowego. Niezależnie bowiem od sprawdzianu umiejętności i wiedzy nabytej w procesie kształcenia zawodowego, ostateczny wybór formy egzaminu jest suwerenną decyzją samego zainteresowanego.
W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. podtrzymując stanowisko zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wnosiło o jej oddalenie.
Natomiast w piśmie procesowym z dnia 4 listopada 2009 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. poinformowało Sąd, iż korzystając z uprawnień przewidzianych w art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), decyzją z dnia […] roku, nr […] uwzględniło skargę Z. D. Z. w Ł. Centrum Kształcenia Zawodowego w P. – Oddział Terenowy złożoną na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia […] roku, nr[…] utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza P. z dnia […] roku w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika, orzekając o ich uchyleniu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Postępowanie w sprawie należało umorzyć.
Zgodnie z treścią 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm), organ, które działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.
Powyższy przepis przewiduje instytucję tzw. autokontroli, w ramach której organ administracji publicznej jest uprawniony do weryfikacji własnego działania, która wyłącza konieczność dokonania kontroli zaskarżonego aktu przez sąd administracyjny. Warunkiem zastosowania tej instytucji jest uwzględnienie skargi w całości, a więc skorygowanie zaskarżonego aktu w kierunku żądanym przez stronę skarżącą i zgodnie z jej interesem.
Stosownie natomiast do treści art. 161 § 1 powołanej ustawy, Sądy wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:
1) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;
2) w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania;
3) gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.
Użyte w powołanym powyżej przepisie określenie "stało się" oznacza, iż chodzi o przyczyny, które w chwili wniesienia skargi nie istniały, ale wystąpiły dopiero w toku rozpoznawania sprawy. Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie, gdyż po wniesieniu skargi zaistniały okoliczności, uzasadniające stwierdzenie, że rozpoznanie skargi stało się bezprzedmiotowe.
Bezspornym bowiem w niniejszej sprawie jest, że decyzją z dnia […]roku, nr […] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. korzystając z uprawnień przewidzianych w art. 54 § 3 powołanej ustawy uwzględniło w całości skargę Z. D. Z. w Ł. Centrum Kształcenia Zawodowego w P. – Oddział Terenowy orzekając o uchyleniu zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia […] roku, nr […] i poprzedzającej ją decyzji Burmistrza P. z dnia […] roku w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika.
Uwzględnienie przez organ administracji w całości skargi w ramach opisanej powyżej autokontroli w toku postępowania, a przed wydaniem wyroku stanowi niewątpliwe trzecią ze wskazanych przesłanek uzasadniających umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. (por. postanowienie NSA z dnia 6 września 2006 r., sygn. akt I OSK 1168/05, Lex nr 321161, wyrok z dnia 25 października 2005r., sygn. akt II OSK 85/05, Lex nr 188791).
Trzeba bowiem podkreślić, iż Sąd rozpatrując sprawę ze skargi na konkretną decyzję, bada jedynie jej zgodność z prawem, natomiast nie dokonuje oceny legalności rozstrzygnięć, do których wydania doszło po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego. Dlatego w sytuacji, gdy zaskarżona decyzja została uchylona i zastąpiona nową decyzją, Sąd został pozbawiony przedmiotu kontroli, a postępowanie sądowe, dotyczące zaskarżonej decyzji, stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu.
Z tych względów, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 54 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w postanowieniu. Zgodnie zaś z art. 201 § 1 powołanej ustawy zasądzono na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania w kwocie 200,00 zł. Na kwotę zasądzonych kosztów składa się uiszczony przez stronę wpis od skargi.
D.T.

Uzasadnienie wyroku