III SA/Łd 472/09 – Wyrok WSA w Łodzi


Sygnatura:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Irena Krzemieniewska /przewodniczący/
Monika Krzyżaniak /sprawozdawca/
Teresa Rutkowska

Sentencja

Dnia 19 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Irena Krzemieniewska Sędziowie Sędzia WSA Monika Krzyżaniak (spr.) Sędzia NSA Teresa Rutkowska Protokolant Asystent sędziego Dominika Trella po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 roku sprawy ze skargi G.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia […] roku nr […] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku