III SA/Lu 248/09 – Wyrok WSA w Lublinie


Sygnatura:
6122 Rozgraniczenia nieruchomości
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-05-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Jadwiga Pastusiak /przewodniczący/
Jerzy Drwal
Maria Wieczorek /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak, Sędziowie Sędzia WSA Jerzy Drwal, Sędzia NSA Maria Wieczorek (sprawozdawca), Protokolant Starszy sekretarz sądowy Wiesława Dudek, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi B. T. i R. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] marca 2009 r. nr […] w przedmiocie umorzenia jako bezprzedmiotowe postępowania rozgraniczeniowego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku