II SA/Ol 664/09 – Wyrok WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-07-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Adam Matuszak
Alicja Jaszczak-Sikora /sprawozdawca/
Zbigniew Ślusarczyk /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Ślusarczyk Sędziowie Sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora (spr.) Sędzia WSA Adam Matuszak Protokolant Grażyna Wojtyszek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi H.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[…]". Nr "[…]" w przedmiocie nadania prawa własności działki oddala skargę. WSA/wyr.1 – sentencja wyroku

Uzasadnienie wyroku